A weboldalunkon cookie-kat használunk annak érdekében, hogy a weboldal a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtsa. További info: itt
Termékek Menü
Ön itt jár: > >

Garancia

Garancia:

A jótállás időtartama minden jótállással rendelkező meghirdetett termék adatlapján és a jótállási jegyen fel van tüntetve.

A garanciás javítás/csere szállítás költsége:
A meghibásodott termék eljuttatása az eladóhoz minden esetben a vevőt terheli! A javítás/csere utáni postázás költségét az eladó átvállalja a vásárlótól!

Az átvételt követően mielőbb (ha lehetséges még a postán vagy a futár előtt) ellenőrizze, hogy a termék nem sérült-e meg a szállítás alatt! Ha a csomagban sérült, összetört terméket talál, azt első körben a szállító felé kell jelezni hogy jegyzőkönyvet készíthessen. Ezt követően természetesen az ügyfélszolgálatunknak is jelezni kell a további teendők miatt, viszont ha nem készül jegyzőkönyv a szállító nem téríti meg a kárt!

Fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy. A jótállási jogok csak fogyasztónak minősülő vásárlókra vonatkoznak.

A fogyasztó a jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A készülék üzembe helyezése és beállítása nem tartozik a jótállási javítási kötelezettségek körébe – kivéve, ha a forgalmazó a jótállási jegyen ezt külön feltünteti, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalhatja.


Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:

 - elsősorban –választása szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

 - ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

A jótállási felelősség korlátozása, kizárása:

A jótállás érvényét veszti, ha a meghibásodás a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel: rendeltetésellenes használatból, szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el), a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, átalakítás, helytelen kezelés, szakszerűtlen kezelés (Pl. nem megfelelő szoftverfrissítés), helytelen tárolás, törés, rongálás, elemi kár, természeti csapás vagy egyéb a terméktől független ok miatt következik be. Ugyancsak a jótállási keret elvesztésével jár, ha a termék azonosítására szolgáló gyári számot, garancia címkét eltávolítják, átírják, vagy megrongálják.


Nem tartoznak a jótállás keretébe:

 - A termékhez adott szoftverek, mivel azok szellemi termékek. A szoftverek terméket nem jelentősen befolyásoló működési rendellenességeiért és a hiányosságaiért felelősséget nem vállalunk.
 - A használati utasításban foglaltak be nem tartásából, vagy attól eltérő használatból származó meghibásodás.
 - A termékeink használati utasításában nem szereplő szolgáltatás, technikai paraméterek között fel nem sorolt paraméter hiánya, meg nem említett feladatra való alkalmassága, illetve az ezzel kapcsolatos vevői elégedetlenség nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.
 - Az importőr és megbízott szervizei nem felelnek semmilyen adatvesztésért, mely a terméken tárolt adatok, programok vagy információk körében a javítás során fellép.
 - A készülékkel nem 100%-ig kompatibilis eszközök, tartozékok használata.


Csak a Vevő teljes költségtérítése mellett vállalható javítás:

 - Ha a felhasználó kezelési útmutatótól eltérően használta a készüléket (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb vásárlás után keletkezett okból következett be)
 - Ha a készüléket az importőr engedélye nélkül megbontotta.
 - Ha a készülékben elhelyezett egyedi biztonsági matrica sérült.

A műszaki cikkekre vonatkozó 3 munkanapos meghibásodás csere esetén, kérjük, hogy a terméket, minden tartozékával együtt, lehetőség szerint eredeti csomagolásában adja át a vásárlás helyén. Internetes vásárlás esetén a termék átvétele után 14 munkanapon belül, a vásárlás helyén élhet az elállás lehetőségével.

 

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásunknál érvényesítheti, a Kapcsolat menüpontban felsorolt elérhetőségeken kérjük az igény jelzését.